در بسیاری از مجموعه‌ها ارزش و اهمیت مشتری‌های قدیمی و به قولی کسانی که یک بار از سیستم خرید کرده‌اند، بسیار بیشتر از مشتریان جدیدی است که همه روزه از متن کامل را بخوانید